logoznak TAAT

Stavební parcela a vyjmutí ze ZPF

Zemědělský půdní fond

Před koupí stavební parcely na výstavbu rodinného domu se podívejte pozorně na internetový výpis z katastru.

Vyhledejte si přes internetový portál katastru nemovitostí obec a číslo parcely a zaměřte se na způsob ochrany nemovitosti, kde může být záznam: zemědělský půdní fond.

V případě, že má parcela takový záznam a je tedy zahrnuta do zemědělského půdního fondu, bude nutné vynětí z tohoto fondu zpoplatněno. Žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu je celkem pro laika složitou záležitostí. Žádost se podává na příslušný odbor životního prostředí a nestačí podat jen žádost ale i výpočet velikostí odnímaných ploch, bilanci skrývky, jak bude naloženo s ornicí, dále pedologický průzkum, zprávu o protierozních opatřeních.

To znamená, že v rámci vyřizování stavební ohlášky nebo stavebního povolení bude nutné podat na stavební úřad žádost o vyjmutí ze ZPF (zemědělský půdní fond). Před podáním žádosti bude potřeba udělat sondu na pozemku v hloubce 80 – 100 cm, kde jsou patrné vrstvy sklady zeminy. Jde o fyzické zjištění skladby vrstev zemin přímo na stavební parcele. Popis skladby zemin slouží jako podklad pro odbor životního prostředí. Sondou a pořízením fotodokumentace i s metrem, který prokáže hloubku sondy a dále pořídit fotodokumentaci tak, aby bylo patrné, že sonda je z vaší stavební parcely.

Žádost obsahuje popis skladby vrstev zeminy, fotodokumentaci sondy, výpočet s koeficienty pro výpočet částky za vyjmutí a samozřejmě plochu za vyjmutí ze ZPF, pedologický průzkum, protierozní opatření.

Plochy k vyjmutí bude každá zastřešená plocha (rodinný dům, garáž, pergola, pokud bude zastřešena) a všechny další zpevněné plochy, jako jsou chodníky, garážová stání, terasa.Podání samotné žádosti a příloh je pro laika celkem náročné. Pokud chcete vyřídit kompletní podání, případně i další žádosti spojené s ohláškou či stavebním řízením přejděte na web stavební ohláška.


Za jakou částku bude vyjmutí provedeno, zjistíte na příslušném stavební úřadu, odbor životního prostředí. Na ten se obraťte s dotazem (postačí telefonicky) jaká bude cena za vyjmutí 1m² v dané lokalitě. Zjištěnou částkou pak vynásobíte součtem zastavěných a zpevněných ploch.

Tuto informaci si můžete zjistit nezávazně ještě před koupí parcely. Jednat se může o částku v desetikorunách, ale i stokorunách. Nová úprava stavebního zákona však oproti loňskému roku omezila maximální výši za vynětí 1m² ze zemědělského půdního fondu a to na 150 Kč.

Výše částky za vyjmutí ze ZPF je odvozena podle bonity půdy a lokality. Lze zjistit náhledem přes internet u výpisu z katastru.

Ukažme si příklad rodinného domu se zastavěnou plochou 100 m² a budeme-li vycházet z horní hranice za vynětí, zaplatíte 15.000 Kč za rodinný dům a pak dále jak jsme si již napsali za další zpevněné plochy, například terasa, chodník apod.

Pokud chcete ušetřit a zaplatit stavebnímu úřadu jen to nejnutnější, nechte si do projektu rodinného domu zakreslit pouze dům, chodník ke vstupu do domu a garážové stání může být řešeno dvěma pojezdovými pruhy ze zatravňovacích dlaždic. Tím splníte stavební náležitosti, aby dům mohl být zkolaudován.

Pokud provedete po kolaudaci výstavbu terasy jiné garážové stání či osadíte na zahradu domek pro nářadí nebo dílnu, pak v tuto chvíli již nehradíte za vyjmutí žádnou částku.

Kontaktní formulář

© 2022, TAAT Consulting s.r.o
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, je bez předchozího souhlasu TAAT Consulting s.r.o zakázáno.

Provozovna:
Chlumecká 1539
198 00 Praha 14 - Kyje
T: +420 704 903 903
E: info@parcelanastavbu.cz