Volba typu rodinného domu

V této kapitole si povíme, co byste m?li zvážit, jaký typ rodinného domu budete stav?t. První Vaše úvaha by m?la být, zda d?m bude p?ízemní, podkrovní ?i patrový.

 

Domy p?ízemní

Rodinný d?m p?ízemníMnoho budoucích investor? se p?iklání k výstavb? p?ízemního rodinného domu s ohledem na d?ti, které pak rodi?e nemusí hlídat, aby nap?íklad nep?išli k úrazu pádem ze schod?. Ve vyšším v?ku se sníženou pohyblivostí je p?ízemní d?m optimální volbou.

 

Nej?ast?jšími p?ízemními domy bývají bungalovy, ale mohou to být i moderní stavby s pultovými st?echami.

U t?chto p?ízemních staveb je pot?ebné vzít v úvahu v?tší zastav?nou plochu, která logicky zabere více místa na pozemku.

 

Podkrovní a patrové rodinné domy

Na menší parcelu se hodí domy podkrovní nebo patrové a to díky menší zastav?né ploše.

I u t?chto typ? staveb každý investor zvažuje, zda d?m bude v klasickém ?i moderním stylu. K výstavb? rodinného domu si povíme pozd?ji ješt? více podrobností.

 

Velikost rodinného domu

Každý z Vás musí d?kladn? zvážit velikost domu s ohledem na pot?eby a hlavn? na po?et osob žijících v dom?.

Pot?ebné je vzít i v úvahu p?edpokládanou velikost parcely a pozd?ji p?i koupi parcely i její tvar a orientaci sv?tových stran s ohledem na projekt domu.

D?evostavba ?i zd?ný d?m?

Volba stavebního materiálu je na každém z Vás. N?kdo up?ednostní d?m cihlový, jiný d?evostavbu. P?i výb?ru matriálu a následné technologii se odrazí jak rychlost výstavby tak i výše investice, která u nízkoenergetických d?evostaveb vychází s nižší cenovou hladinou.

U n?kterých zdících materiál?, aby splnili normu nízkoenergetického domu, je pot?eba provést navíc zateplení nej?ast?ji polystyrenem. Mnohdy tlouš?ka obvodových st?n pak ubere více z obytného prostoru.

Patrové domyU zd?ných dom? musí po?ítat s tím, že v?tšina prací prochází takzvaným mokrým procesem, který samoz?ejm? vyžaduje i dobu na vysychání, nap?íklad vnit?ní omítky.

 

Instalace vody, odpad? a elekt?iny jsou u d?evostaveb velmi snadné a využívá se pro n? instala?ní dutina v obvodovém plášti domu a p?í?kách. U zd?ných dom? je nutné vysekání kapes pro uložení a následné práce, které zp?t vyrovnají povrch st?n.

Srub - roubenka

Pokud jste p?íznivci ryze p?írodních materiál? a Vaše úvahy a p?edstavy sm??ují k vysn?nému srubu nebo roubence musíte však pe?liv? zvážit, na jakém míst? tato stavba bude vhodná.

 

Ur?it? nebudou p?sobit dob?e tyto typy dom? v nové zástavb? rodinných dom?.

Tyto stavby se hodí spíše na okraje obcí, polosamoty ?i samoty.

Mohli byste se setkat s tím, že stavební ú?ad tento typ stavby nebude chtít povolit v b?žném typu zástavby.

 

Tyto vstupní informace na stavebním ú?ad? jsou v podstat? odrazovým m?stkem p?i Vaší úvaze, jaký typ rodinného domu bude možné zvažovat s ohledem na místo výstavby.

 

Konkrétní typ a výb?r domu bude možný s ur?itostí až ve chvíli, kdy koupíte konkrétní pozemek a navštívíte p?íslušný stavební ú?ad, abyste zjistili, zda bude nap?íklad možné v dané obci postavit moderní typ domu ?i budou jiná omezující specifika p?i výstavb? - regulativa obce.

 

Ujasnit si ale m?žete pot?ebný po?et místností a výb?r materiálu, ze kterého bude rodinný d?m stav?n.

Projekt rodinného domu

Než tedy koupíte pozemek pro výstavbu nekupujte projekt ani si jej nenechávejte zhotovit a to práv? d?vodu, že by Vám mohli vzniknout zbyte?né náklady za následné úpravy v projektu s ohledem na sv?tové strany, kdy nap?íklad obývací pokoj by m?l být na stranu jižní, kde je nejvíce denního sv?tla, proto tak to umíst?ní ložnice by bylo nevhodné p?i umístn?ní na konkrétní parcele. A také na požadavky obcí a stavebního ú?adu na výstavbu.

 

Pro vyhotovení projektu na daný pozemek je totiž nutné zohlednit rozložení a uspo?ádaní jednotlivých místností podle sv?tových stran.

V?tšinou p?edem zakoupený projekt pak neodpovídá zasazení na pozemku a jsou nutné úpravy v projektu, což by pro Vás znamenalo zbyte?n? vynaložené náklady za p?epracování projektu.